Institut Català del Sòl

Projectes realitzats

Integració paisatgística i creació de recorregut de vianants i zones d'ús lúdic al voltant de la segona fase del polígon industrial.
Zones verdes del sector residencial de St. Jaume i Mas Martí, a Tordera